VILKÅR

Vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Verdal Kabel TV AS

 1. Avtalens parter
  Disse vilkår gjelder for tilknytning til bredbåndsnettet og levering av de tjenester og produkter angitt I bestillingsskjema, mellom privatkunde (Kunden) og Verdal Kabel TV AS(VKTV)(Leverandør). Kunden må være myndig, dvs. er over 18 år.
 2. Avtalens dokumenter.
  Avtaleforholdet består av bestillingsskjema og disse vilkår for levering av bredbånd.
 3. Forutsetning for tilknytning.
  VKTV tar forbehold om at VKTV sitt bredbåndsnett blir utbygd for tilknytning på kundens adresse. Bindingstid for internett og TV er 12 mnd. Hvis installasjon ikke har funnet sted innen 12 måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som VKTV hefter for, kan kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftlig ovenfor VKTV. VKTV har vederlagsfri rett til nødvendig framføring av kabler/rør over kundens eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendige tillatelse gis av tredjemann.
 4. Installasjon av utstyr:
  Med mindre annet er avtalt skal VKTV stå for installering og montering av hjemmesentral, og multimedia kontakter for uttak av TV signal. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller VKTV´s bredbåndsnett eller installasjoner forøvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon.
 5. Eierskap.
  VKTV er rettmessig eier av fiberkabel og rør. Hjemme sentralen/Bredbåndsmodem er VKTV’s eiendom, og skal innleveres til VKTV ved eventuelt oppsigelse av avtalen. Eventuelt tilleggsutstyr som f.eks. router e.l. er kundens eiendom. Monterte TV uttak er kundens eiendom. 
 6. Videresalg og utvidet benyttelse.
  Kunden har ikke rett til å videreselge/leie ut tjenesten eller kapasitet som omfattes av denne avtale uten VKTV's skriftlige samtykke, ei heller la uvedkommende få tilgang, eller på annen måte benytte tjenesten på områder ikke omfattet av avtalen.
 7. Driftsforstyrrelser.
  VKTV har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser, dersom det ansees nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. VKTV er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes force majure, eller andre forhold som vi ikke kan råde over. Opplysninger om forventede vedlikeholds brudd, eller opplysninger om andre driftsforstyrrelser vil være tilgjengelig på www.vktv.no.
 8. Endring av tjenester.
  VKTV har rett til å foreta endringer i tjenestene. F.eks. kanaltilbudet kan forandres ved bytte av programleverandør, eller hvis programselskapene kommer med endringer på leveranse av kanalpakker til VKTV.
 9. Mangler og skader.
  Kunden plikter å melde fra til VKTV om driftsforstyrrelser, mangler eller feil på utstyr.
 10. Retting.
  Feil som angår bare en kunde vil bli feilrettet innen rimelig tid i normal arbeidstid (hverdager 08.00-16.00). Ved feil som berører flere enn 2 kunder, vil feilsøking bli igangsatt samme dag som feilen blir varslet. Retting vil bli utført fortløpende.
 11. Prisendring.
  VKTV kan til enhver tid forandre på priser på TV pakker eller internett hastigheter, med minst to måneders varsel.
 12. Fakturering.
  Fakturering og betaling følger til enhver tid VKTV´s gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Abonnement betales forskuddsvis med forfall den 1.
  Betalingsterminer er mnd., kvartal, halvår eller år.
 13. Flytting/oppsigelse.
  Dersom kunden vil si opp avtalen på grunn av flytting, gjelder standard oppsigelsestid på 2 måneder. Dersom kunden flytter til ny adresse i avtaleperioden på 12 mnd., frigir VKTV kunden fra å betale de faste månedlige kostnader for tjenestene ut avtaleperioden, men holder på retten til 2 måneders oppsigelsestid. Oppsigelses tid er inneværende måned + 1 mnd. Abonnement løper til utstyr i henhold til punkt 5 i denne avtalen er innlevert.